Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản là gì?

Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản là một lĩnh vực rất quan trọng trong ngành xây dựng cơ bản. Việc hạch toán các loại chi phí đầu tư xây dựng cơ bản là rất quan trọng bởi việc ghi chép này sẽ phản ánh, kiểm tra, giám sát việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm vốn đầu tư, việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.

>> Thẩm định dự án đầu tư là gì? / >> Kế toán bất động sản đầu tư là gì?

Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản là gì?

Đầu tư xây dựng cơ bản là gì?

 • Đầu tư XDCB là quá trình bỏ vốn để thực hiện việc tái tạo, xây dựng TSCĐ hoặc cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo nên năng lực sản xuất mới cần thiết cho SXKD hoặc phục vụ đời sống cán bộ nhân viên của doanh nghiệp.
 • Trong một công trình đầu tư XDCB gồm 3 loại chi phí:

- Chi phí xây lắp.
- Chi phí mua sắm thiếtt bị công nghệ và các trang thiết bị khác.
- Chi phí khác

Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản là gì?

Kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản

 • Để tập hợp chi phí đầu tư XDCB, kế toán sử dụng tài khoản 241 – XDCB dở dang.
 • Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí đầu tư XDCB và tình hình quyết toán công trình, quyết toán vốn đầu tư ở các doanh nghiệp có tiến hành công tác đầu tư XDCB.
 • Ngoài ra tài khoản này còn dùng để tập hợp chi phí và quyết toán chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định của doanh nghiệp.

Kết cấu TK 241.
Bên nợ TK 241 Bên có

Hạch toán chi phí đầu tư XDCB theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp đầu tư trực tiếp quản lý dự án

 • Khi ứng tiền cho các tổ chức tư vấn và đơn vị thi công xây lắp( đơn vị nhận thầu) theo chế độ và hợp đồng kinh tế, kế toán ghi:

Nợ TK 331 – phải trả người bán

Có TK 111 – Tiền mặt
Có TK 112 – tiền gửi ngân hàng
Có TK 341 – vay dài hạn

 • Khi nhập kho thiết bị, vật tư của công trình kế toán ghi:

+ Nếu đơn vị thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK 152 – nguyên liệu, vật liệu( chi tiết vật liệu và thiết bị XDCB)

Có TK 111 – tiền mặt
Có TK 112 – tiền gửi ngân hàng
Có TK 331 – phải trả người bán
Có TK 341 – vay dài hạn

+ Nếu đơn vị thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế:

Nợ TK 152 – nguyên liệu, vật liệu( chi tiết vật liệu và thiết bị XDCB)
Nợ TK 133 – thuế GTGT đầu vào

Có TK 111 – tiền mặt
Có TK 112 – tiền gửi ngân hàng
Có TK 331 – phải trả người bán
Có TK 341 – vay dài hạn

 • Khi xuất thiết bị cho bên thi công lắp đặt:

+ Đối với thiết bị không cần lắp đặt, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang( 2412)(chi tiết công tác mua sắm thiết bị)

Có TK 152 – nguyên vật liệu(chi tiết vật liệu, thiết bị XDCB trong kho)

+ Đối với thiết bị cần lắp:

Khi xuất thiết bị giao cho đơn vị lắp đặt:

Nợ TK 152 – nguyên liệu, vật liệu( chi tiết thiết bị XDCB đưa đi lắp)

Có TK 152 – nguyên liệu, vật liệu
( chi tiết thiết bị XDCB trong kho)

Khi nhận được biên bản quyết toán lắp đặt thiết bị, kế toán ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang( 2412) (chi tiết công tác mua sắm thiết bị)

Có TK 152 – nguyên liệu, vật liệu(chi tiết thiết bị XDCB đưa đi lắp)

 • Căn cứ biên bản quyết toán giá trị công trình, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng tư vấn hoàn thành, kế toán ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang(chi tiết liên quan)

Có TK 331 – phải trả cho người bá

 • Khi trả tiền cho các tổ chức tư vấn và thi công, ghi:

Nợ TK 331 – phải trả cho người bán
Nợ TK 133 – thuế GTGT đầu vào

Có TK 111, 112 – tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
Có TK 341 – vay dài hạn(khi trả tiền, chủ đầu tư được giữ lại 5% chi phí bảo hành)

 •  Khi ban quản lý dự án trực tiếp chi các khoản chi phí khác như đền bù đất đai, di chuyển dân cư, chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công…căn cứ các chứng từ ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang( 2412) ( chi tiết chi phí khác)
Nợ TK 133 – thuế GTGT đầu vào

Có TK 111, 112, 311, 341,…

 • Khi phân bổ chi phí quản lý dự án cho từng công trình, hàng mục công trình (phân bổ trên cơ sở dự toán chi phí cho hoạt động của ban quản lý dự án đã được duyệt), kế toán ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang(2412) (chi tiết chi phí khác)

Có TK 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp

 • Khi phát sinh khoản chi phí lãi vay phải trả trong thời gian thực hiện dự án đầu tư, kế toán ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết chi phí khác)

Có TK 335 – chi phí trả trước

 • Khi phát sinh chi phí cho sản xuất thử, căn cứ các chứng từ gốc về vật liệu, nhân công, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết chi phí khác)

Có TK 152 – nguyên vật liệu
Có TK 334 – phải trả công nhân viên
Có TK 338 – phải trả, phải nộp khác

 • Nếu có sản phẩm thu hồi khi sản xuất thử, căn cứ các chứng từ nhập kho hoặc bán thu tiền, ghi:

Nợ TK 155 – thành phẩm
Nợ TK 111, 112 – tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Có TK 241 ( 2412) (chi tiết KTCB khác)

Kế toán quyết toán công trình XDCB hình thành.

 • Theo quy định hiện hành, chậm nhất là sau khi công trình hoàn thành 6 tháng, chủ đầu tư phải lập báo cáo quyết toán công trình hoàn thành trình cấp thẩm tra và ra thông báo phê duyệt.
 • Nhiệm vụ của kế toán khi quyết toán công trình là phải tính toán xác định chính xác giá trị các tài sản hình thành qua chủ đầu tư và chi phí không tính vào giá trị tài sản bao gồm:

- Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.
- Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, gia súc có tính chất sản xuất không đủ tiêu chuẩn TSCĐ.
- Chi phí đào tạo cán bộ, công nhân cho sản xuất.
- Chi phí cho bộ phận chuẩn bị sản xuất.
- Thiệt hại cho phép không tính vào giá trị công trình.

Việc xác định giá trị tài sản hình thành qua đầu tư cần tuân theo nguyên tắc:

 • Chi phí đầu tư phát sinh liên quan trực tiếp đối tượng đầu tư vào công trình hạng mục công trình thì tính trực tiếp cho đối tượng đó.
 • Chi phí đầu tư liên quan đến nhiều đối tượng phân bổ cho từng đối tượng theo những tiêu chuẩn thích hợp

 

 

Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản là gì?

Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản là gì? 090 49 41 466

Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản là gì? 04.666.04.881

Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản là gì? Email liên hệ

Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp : đội ngũ kế toán với kinh nghiệm trên 10 năm , Cơ sở vật chất hiện đại , kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 1 năm kinh nghiệm....

Các khóa học được quan tâm nhiều: