Đầu tư tài chính là gì?

Đầu tư tài chính là gì? Đầu tư tài chính bao gồm những nội dung gì? Có những loại đầu tư tài chính nào? Trong kế toán chắn chắn không thể không nhắc đến khái niệm này. Bạn đã hiểu gì về khái niệm này?

>> Kiểm toán tài chính là gì? / >> Kế toán tài chính là gì?

 Đầu tư tài chính là gì?

Đầu tư tài chính là gì?

Có thể hiểu, hoạt động đầu tư tài chính là các hoạt động đầu tư vốn vào lĩnh vực kinh doanh khác, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích mở rộng cơ hội thu lợi nhuận cao và hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Nói cách khác, đây là hình thức doanh nghiệp tận dụng mọi tài sản, nguồn vốn nhàn rỗi hoặc sử dụng kém hiệu quả và các cơ hội kinh doanh trên thị trường để tham gia vào các quá trình kinh doanh, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa trong kinh doanh.

Nội dung phân loại đầu tư tài chính là gì?

Phân loại theo lĩnh vực đầu tư

- Đầu tư chứng khoán: Bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phiếu:
 • Cổ phiếu doanh nghiệp là chứng chỉ xác nhận vốn góp của chủ sở hữu vào doanh nghiệp đang hoạt động hoặc bắt đầu thành lập. Cổ phiếu có thể có cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi.
Trái phiếu
 • Trái phiếu là chứng chỉ vay nợ có kỳ hạn và có lãi do Nhà nước hoặc doanh nghiệp phát hành nhằm huy động vốn cho đầu tư phát triển.
 • Trái phiếu gồm có: Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu công ty.
 • Lãi suất của trái phiếu có thể là lãi suất cố định cho cả thời hạn của trái phiếu, có thể là lãi suất cố định áp dụng hàng năm, có thể là lãi suất hình thành qua đấu giá.
- Góp vốn liên doanh:
 • Là việc góp vốn theo thoả thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh.
 • Các hình thức liên doanh gồm:
+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát;
+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát;
+ Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.
 
Lưu ý: Trường hợp nhà đầu tư góp vốn vào liên doanh (Cơ sở đồng kiểm soát) nhưng nhà đầu tư không có quyền đồng kiểm soát trong liên doanh đó thì được coi là đầu tư dài hạn khác hoặc góp vốn vào công ty liên kết tuỳ theo tỷ lệ nắm giữ quyền biểu quyết của nhà đầu tư trong liên doanh.
 
Các khoản kinh doanh về vốn khác:
 • Cho vay, góp vốn kông đủ các điều kiện nêu trên
Phân loại theo thời hạn đầu tư:
- Đầu tư ngắn hạn: 

 • Là các khoản đầu tư tài chính có thời hạn thu hồi vốn không quá 1 năm tài chính hoặc trong một chu kỳ kinh doanh.
- Đầu tư dài hạn:
 • Là các khoản đầu tư tài chính có thời hạn thu hồi vốn thường là trên một năm tài chính.
 • Phân loại theo quyền biểu quyết của nhà đầu tư trong vốn chủ sở hữu của bên nhận đầu tư.
 • Việc phân loại này được thực hiện cho các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác bao gồm cả khoản đầu tư của nhà đầu tư góp vốn vào liên doanh nhưng nhà đầu tư không có quyền đồng kiểm soát trong liên doanh đó.
- Đầu tư vào công ty con:
 • Là khoản đầu tư của nhà đầu tư giữ trên 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư. Khi đó nhà đầu tư được gọi là công ty mẹ, và bên nhận đầu tư chịu sự kiểm soát của công ty mẹ được gọi là công ty con (Công ty mẹ có thể sở hữu trực tiếp công ty con hoặc sở hữu gián tiếp công ty con qua một công ty con khác) trừ trường hợp đặc biệt khi xác định rõ là quyền sở hữu không gắn liền với quyền kiểm soát.
 • Trong các trường hợp sau đây, quyền kiểm soát còn được thực hiện ngay cả khi công ty mẹ nắm giữ ít hơn 50% quyền biểu quyết tại công ty con:
+ Các nhà đầu tư khác thỏa thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết;
+ Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thỏa thuận;
+ Công ty mẹ có quyền bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;
+ Công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương.
 
- Đầu tư vào công ty liên kết:
 • Là khoản đầu tư của nhà đầu tư giữ từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư mà không có thoả thuận khác. Khi đó nhà đầu tư được coi là nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể và bên nhận đầu tư được gọi là công ty liên kết (Bao gồm cả trường hợp nhà đầu tư nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết nhưng có thỏa thuận giữa bên nhận đầu tư và nhà đầu tư và việc nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể).
- Đầu tư khác:
 • Là khoản đầu tư của nhà đầu tư giữ dưới 20% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư mà không có thoả thuận khác.

Đầu tư tài chính là gì?

Đầu tư tài chính là gì? 090 49 41 466

Đầu tư tài chính là gì? 04.666.04.881

Đầu tư tài chính là gì? Email liên hệ

Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp : đội ngũ kế toán với kinh nghiệm trên 10 năm , Cơ sở vật chất hiện đại , kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 1 năm kinh nghiệm....

Các khóa học được quan tâm nhiều:
Dịch vụ kế toán VBMS
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho mọi loại hình doanh nghiệp liên hệ 090 4941 466 - 090 4941 566