Báo cáo tài chính tổng hợp là gì?

Báo cáo tài chính tổng hợp là gì? Những biểu mẫu nào có trong báo cáo tài chính tổng hợp? Người làm kế toán khi lập báo cáo tài chính tổng hợp cần lưu ý đến những vấn đề gì? Hãy cùng Trung tâm Kế toán Bình Minh xem xét về nội dung này nhé.

>> Đọc báo cáo tài chính / >> Mối quan hệ giữa giá cả và báo cáo tài chính / >> Hạn chế của việc phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tổng hợp là gì?

Báo cáo tài chính tổng hợp là gì?

  • Báo cáo tài chính tổng hợp là báo cáo tài chính Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu ở thời điểm kết thúc năm tài chính, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính của toàn đơn vị.
  • Báo cáo tài chính tổng hợp cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính tổng hợp là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của đơn vị cấp trên, của các nhà đầu tư, của các chủ sở hữu hiện tại và tương lai và của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền..

Hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán tổng hợp Mẫu số B 01-DN
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp Mẫu số B 02-DN
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp Mẫu số B 03-DN
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp Mẫu số B 09-DN

Một số điều cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính tổng hợp

  • Nội dung, hình thức trình bày, thời hạn lập, nộp, và công khai Báo cáo tài chính tổng hợp thực hiện theo quy định tại Thông tư Hướng dẫn chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính” và Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”.
  • Đối với công ty mẹ và tập đoàn vừa phải lập báo cáo tài chính tổng hợp, vừa phải lập báo cáo tài chính hợp nhất thì phải lập báo cáo tài chính tổng hợp trước . Tổng hợp theo loại hình hoạt động: Sản xuất, kinh doanh; đầu tư XDCB hoặc sự nghiệp sau đó mới lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất giữa các loại hình hoạt động. Trong khi lập báo cáo tài chính tổng hợp giữa các đơn vị SXKD đã có thể phải thực hiện các quy định về hợp nhất báo cáo tài chính. 
  • Các đơn vị vừa phải lập báo cáo tài chính tổng hợp vừa phải lập báo cáo tài chính hợp nhất thì phải tuân thủ cả các quy định về lập báo cáo tài chính tổng hợp và các quy định về lập báo cáo tài chính hợp nhất.
  • Kết thúc năm tài chính các đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc hoặc tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình không có công ty con phải lập báo cáo tài chính tổng hợp để phản ánh tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của:
- Toàn bộ các đơn vị trong phạm vi quản lý của đơn vị cấp trên và các đơn vị cấp dưới độc lập hoặc hạch toán trực thuộc
- Tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình không có công ty con

Báo cáo tài chính tổng hợp là gì?

Báo cáo tài chính tổng hợp là gì? 090 49 41 466

Báo cáo tài chính tổng hợp là gì? 04.666.04.881

Báo cáo tài chính tổng hợp là gì? Email liên hệ

Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp : đội ngũ kế toán với kinh nghiệm trên 10 năm , Cơ sở vật chất hiện đại , kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 1 năm kinh nghiệm....

Các khóa học được quan tâm nhiều: